Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP SIS 01 - dane z formularzy według załącznika nr 6 uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Informacji Sprawozdawczej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r. - szacunki, do 14 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r. - szacunki, do 16 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r. - szacunki, do 15 lutego 2021 r. za rok 2020 - szacunki;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa banki. Depozyty banki. Kredyty banki. Pasywa banki. Pozycje pozabilansowe banki. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek przepływów pieniężnych banki. Rachunek zysków i strat banki. Sieć obsługi klienta banku.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020