Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP SIS 02 - dane z formularzy według załącznika nr 6 uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 191 z 28.06.2014, z późn. zm.)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Informacji Sprawozdawczej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 30 lipca 2021 r. za rok 2020 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adekwatność kapitałowa banki. Aktywa banki. Depozyty banki. Kredyty banki. Pasywa banki. Pozycje pozabilansowe banki. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek przepływów pieniężnych banki. Rachunek zysków i strat banki. Sieć obsługi klienta banku. Dane identyfikacyjne. Cechy grup przedsiębiorstw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.10 1.62.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021