Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NFZ SFK 03 - dane dotyczące wstępnych danych łącznych Centrali oraz oddziałów (przychodów, kosztów, wyniku)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 25 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020