Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PAN SI 01 - dane w zakresie liczby członków PAN
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiej Akademii Nauk
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący członków Polskiej Akademii Nauk;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polska Akademia Nauk Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021