Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PBUK SFK 01 - dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz obowiązkowych wpłat zakładów ubezpieczeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 16 listopada 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r., do 15 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat PBUK.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020