Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PFRON SODiR 03 - dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Obsługi Dofinansowań i Refundacji;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 razy w roku do 29 maja 2020 r. za marzec 2020 r., do 31 sierpnia 2020 r. za czerwiec 2020 r., do 30 listopada 2020 r. za wrzesień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres do korespondencji. Adres zamieszkania. Imiona i nazwiska. Numer identyfikacji podatkowej. Numer PESEL. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020