Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PFRON SPDSP 02 - dane dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Przetwarzania Danych z Samorządów Powiatowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Raz w roku do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych. Dane adresowe i terytorialne. Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021