Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PIG MIDAS 01 - dane dotyczące złóż, zmian zasobów geologicznych i przemysłowych, wydobycia, zmian zasobów wydobywalnych ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu oraz wód leczniczych, wód termalnych i solanek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Raz w roku do 29 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Złoża kopalin.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02 1.01.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021