Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PIP SZ 01 - dane w zakresie liczby zgłoszonych sporów zbiorowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący sporów zbiorowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Inspekcja Pracy Raz w roku do 27 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Strajki. Spory zbiorowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021