Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PK SI 01 - dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w prokuraturze; spraw załatwionych i do załatwienia oraz zakończonych postępowań przygotowawczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych własnych prokuratora i powierzonych do prowadzenia innym niż Policja organom oraz wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Prokuratury Krajowej
Źródło danych:
Systemy informacyjne prokuratury;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Prokuratura Krajowa 2 razy w roku do 16 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - w zakresie podstawowym, do 18 czerwca 2021 r. za rok 2020 - w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność prokuratury. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przestępstwa stwierdzone. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021