Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
RzF SI 01 - dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez: krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne oraz instytucje pożyczkowe, na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego; dane roczne uwzględniające rozliczenie salda zaliczek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Biura Rzecznika Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Rzecznika Finansowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Biuro Rzecznika Finansowego Raz w roku do 2 września 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Biuro Rzecznika Finansowego Raz w kwartale do 11 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r. - dane wstępne, do 10 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r. - dane wstępne, do 9 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r. - dane wstępne, do 11 lutego 2021 r. za rok 2020 - dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020