Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UdSC KZREW 04 - dane o cudzoziemcach w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Źródło danych:
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd do Spraw Cudzoziemców Raz w roku do 26 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cudzoziemcy w Polsce. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres miejsca pobytu. Data urodzenia. Imiona i nazwiska. Miejsce urodzenia. Narodowość. Numer PESEL. Obywatelstwo. Płeć. Stan cywilny. Wykształcenie. Zawód.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021