Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UFG SFK 01 - dane dotyczące rachunku zysków i strat
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2 razy w roku do 10 marca 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 15 lipca 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.67.01 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020