Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
G-11e - sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu
Źródło danych:
G-11e - sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie dystrybucji lub obrotu energią elektryczną oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w półroczu do 31 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 29 stycznia 2021 r. za II półrocze 2020 r., do 29 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020