Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UG UN 01 - dane dotyczące innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów gmin
Źródło danych:
Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin Na bieżąco do 3. dnia roboczego po zarejestrowaniu, wyrejestrowaniu lub zmianie danych obiektu, w którym świadczone są usługi;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Turystyczna baza noclegowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020