Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MEiN SIO 08 – wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 16 grudnia 2021 r. według stanu na 30 września 2021 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Nazwa jednostki. Adres jednostki. Typ jednostki oświatowej. Nazwa organu prowadzącego jednostkę. Rok przekazania jednostki oświatowej. Organ prowadzący jednostkę. Uczniowie. Nauczyciele. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni) w przeliczeniu na pełne etaty
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021