Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
H-01g - sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01g - sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji I (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 marca 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Działalność gastronomiczna. Informacje o sprawozdawcy. Rodzaj prowadzonej działalności.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02 1.49.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022