Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
K-03 - sprawozdanie biblioteki
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
K-03 - sprawozdanie biblioteki
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej zaklasyfikowane wg PKD do podklasy 91.01.A lub prowadzące działalność biblioteczno-informacyjną w zakresie biblioteki publicznej i biblioteki pedagogicznej oraz ich filii, biblioteki naukowej, fachowej, fachowo-beletrystycznej, biblioteki towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 7 lutego 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność bibliotek. Działalność kulturalno-edukacyjna. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022