Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
OS-29/k - kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-29/k - kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji O;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 5%
Raz w roku do 23 maja 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Finansowanie ochrony środowiska. Pracujący, w tym zatrudnieni
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022