Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
KOBiZE-IOŚ PIB 05 – dane dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
System informatyczny Rejestr Unii
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Raz w roku do 15 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Uprawnienia do emisji z okresu rozliczeniowego 2013–2020 sprzedane na aukcjach przeprowadzonych w … r., za pośrednictwem Tymczasowej Platformy Aukcyjnej Europejskiej Giełdy Energii (EEX) z siedzibą w Lipsku. Łączna liczba uprawnień umorzona przez operatorów instalacji objętych systemem EU ETS za emisje osiągnięte w roku …. Łączna liczba uprawnień wydanych bezpłatnie na rok ... (niezależnie od roku, w którym zostały wydane) na mocy art. 10c dyrektywy EU ETS. Łączna liczba uprawnień wydanych bezpłatnie na rok ... (niezależnie od roku, w którym zostały wydane) na mocy art. 10a dyrektywy EU ETS (wraz z uprawnieniami wydanymi z rezerwy)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021