Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MRiRW PFJDR 01 – dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w roku do 14 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przychody. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje – dotacje budżetu państwa. Przychody finansowe. Przychody finansowe – odsetki uzyskane. Inne przychody finansowe. Środki otrzymane z Unii Europejskiej. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostałe przychody operacyjne. Koszty. Koszty ogółem (według rodzaju). Amortyzacja. Zużycie materiałów i energii. Usługi remontowe. Pozostałe usługi obce. Podatki i opłaty. Podatek akcyzowy i VAT. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Opłaty urzędowe. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Wynagrodzenia osobowe. Wynagrodzenia (koszty działalności). Wpłaty na PFRON. Pozostałe wynagrodzenia. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe). Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki na Fundusz Pracy. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Pozostałe koszty rodzajowe. Pozostałe świadczenia. Świadczenia socjalne. Koszty finansowe. Pozostałe koszty. REGON. Adres siedziby. Zmiana stanu produktów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021