Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MF Rb 01 – dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony na podstawie sprawozdań Rb)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 10 marca 2021 r. za I półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 15 maja 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 17 sierpnia 2021 r. za I półrocze 2021 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wydatek klasyfikacja budżetowa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021