Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MF BD-PIT 05 – dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 3 lutego 2023 r. za rok podatkowy 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przychód. Koszty uzyskania przychodów. Dochód. Strata. Podatek należny. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota odliczeń od podatku podatnika i małżonka z tytułu ulgi na dzieci. Dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna. Adres zamieszkania. Składki na ubezpieczenia społeczne. Rok urodzenia podatnika
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.03 1.24.01 1.25.11 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023