Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MON KRAB_ZWSI RON 02 – dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Źródło danych:
System ewidencji księgowej

Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej Raz w roku do 29 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki trwałe brutto. Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne w roku sprawozdawczym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021