Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MON ZOZ 03 – dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Obrony Narodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej Raz w roku do 30 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. REGON. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług). Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ. Zmiana stanu produktów. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Koszty działalności operacyjnej. Amortyzacja. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody). Koszty zużycia materiałów i energii. Usługi obce. Podatki i opłaty. Wynagrodzenia (koszty działalności). Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Koszty działalności operacyjnej – pozostałe koszty rodzajowe. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Zysk ze sprzedaży. Pozostałe przychody operacyjne. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody). Strata ze sprzedaży. Dotacje. Inne przychody operacyjne. Pozostałe koszty operacyjne RZiS. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty). Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty). Inne koszty operacyjne. Zysk (strata) na działalności operacyjnej. Przychody finansowe. Dywidendy i udziały w zyskach – RZiS. Odsetki (przychody). Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody). Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody). Inne przychody finansowe. Zysk (strata) brutto. Podatek dochodowy (księgowy). Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty). Zysk netto. Koszty finansowe. Odsetki (koszty). Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty). Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty). Inne koszty finansowe. Adres siedziby. Strata netto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021