Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MRPiT KUKE 02 – dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Raz w roku do 10 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Raz w kwartale do 1 czerwca 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 28 sierpnia 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 30 listopada 2021 r. za trzy kwartały 2021 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Udzielone gwarancje ubezpieczeniowe. Zawarte ubezpieczenia kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Ubezpieczenia kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty powyżej 2 lat i więcej. Ubezpieczenia kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat. Stan zobowiązań Korporacji. Stan wyodrębnionego rachunku bankowego. Wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskane regresy oraz szkody zgłoszone i niezlikwidowane. Zawarte ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.67.07 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021