Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
URE SI NCW 01 – dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki 5 razy w roku do 16 maja 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 16 sierpnia 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 15 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 15 lutego 2023 r. za IV kwartał 2022 r., do 15 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki 5 razy w roku do 16 maja 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 16 sierpnia 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 15 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 15 lutego 2023 r. za IV kwartał 2022 r., do 15 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. NIP. Adres jednostki. Paliwa ciekłe. Biopaliwa ciekłe. Zawartość biokomponentów. Rodzaj biokomponentu. Biokomponenty. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Rodzaj paliwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.03 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022