Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
PNZ – badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - ankieta modułowa BAEL
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PNZ – badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - ankieta modułowa BAEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,3%
Jednorazowo do 11 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Status na rynku pracy. Poziom i charakterystyka wykształcenia. Aktywność zawodowa. Charakterystyka pracy głównej. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu. Uczestnictwo w wolontariacie indywidualnym. Uczestnictwo w wolontariacie zorganizowanym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022