Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
Z.5.IERiGZ_PIB – tablice zbiorcze Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
Z.5.IERiGZ_PIB – tablice zbiorcze Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
3 razy w roku do 28 listopada 2022 r. za rok 2022 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane wstępne, do 27 stycznia 2023 r. za rok 2022 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane zweryfikowane, do 28 września 2023 r. za rok 2022 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.37
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022