Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
KRRIO SI 02 – dane dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Źródło danych:
System informacyjny Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Raz w roku do 31 marca 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Raz w roku do 31 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kod podziału terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego. Rok podlegający analizie. Liczba miesięcy obowiązywania kwoty bazowej w roku podlegającym analizie. Kwota bazowa od 1 stycznia do 31 sierpnia roku podlegającego analizie. Kwota bazowa od 1 września do 31 grudnia roku podlegającego analizie. Stopień awansu zawodowego. Wskaźnik średniego wynagrodzenia dla danego stopnia awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie dla danego stopnia awansu zawodowego od 1 stycznia do 31 sierpnia roku podlegającego analizie. Średnie wynagrodzenie dla danego stopnia awansu zawodowego od 1 września do 31 grudnia roku podlegającego analizie. Średnioroczna liczba etatów dla danego stopnia awansu zawodowego od 1 stycznia do 31 sierpnia roku podlegającego analizie. Średnioroczna liczba etatów dla danego stopnia awansu zawodowego od 1 września do 31 grudnia roku podlegającego analizie. Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średniego wynagrodzenia dla danego stopnia awansu zawodowego. Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia dla danego stopnia awansu zawodowego. Różnica między wydatkami a sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średniego wynagrodzenia dla danego stopnia awansu zawodowego. Data sporządzenia sprawozdania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.01 1.24.02