Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
RF-02 – sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
RF-02 – sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych nienależące do sektora finansów publicznych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 29 kwietnia 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 29 lipca 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 2 listopada 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 21 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finansowe aktywa i pasywa. Kredyt/pożyczka. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.21 1.65.31 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022