Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 1%
Raz w roku do 22 lipca 2022 r. za rok zbiorów 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Powierzchnia upraw rolnych. Stan upraw. Użytkowanie ziemi.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
PESEL. Dane teleadresowe. Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego. Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego. Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022