Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
DNU-K – kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
DNU-K – kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Rezydenci, których przychody i/lub rozchody (bez podatku VAT) z tytułu dostarczania i/lub nabywania usług do/od nierezydentów były równe lub przekroczyły w 2021 r. albo są równe lub przekraczają w 2022 r. odpowiednio w zakresie przychodów kwotę 2 000 000 zł i/lub w zakresie rozchodów kwotę 2 000 000 zł (dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 20 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 20 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 20 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Międzynarodowy handel usługami. Rodzaj prowadzonej działalności.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022