Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność zaklasyfikowaną wg PKD do klasy 50.30 lub 50.40;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 26 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 26 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 25 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 25 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pracujący, w tym zatrudnieni. Śródlądowy transport wodny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.50.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022