Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
Załącznik nr 3 do sprawozdania MRiPS-01 – bezrobotni według gmin
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Załącznik nr 3 do sprawozdania MRiPS-01 – bezrobotni według gmin
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 26 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 26 stycznia 2023 r. za II półrocze 2022 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie urzędy pracy
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 28 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 30 stycznia 2023 r. za II półrocze 2022 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022