Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
MF CRP KEP 01 – dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 13 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer identyfikacji podatkowej (NIP). Numer identyfikacyjny REGON. Nazwa pełna lub firma. Nazwa skrócona. Nazwa jednostki macierzystej. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki macierzystej. Szczególna forma prawna. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej. Data ustania bytu prawnego lub wyrejestrowania w ciągu roku, którego stan dotyczy. Kod PKD rodzaju działalności gospodarczej, w tym przeważającej. Adres siedziby. Adres do korespondencji. Adresy miejsc prowadzenia działalności. Dane teleadresowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14 1.23.02 1.24.01 1.28.09 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023