Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 20 lutego 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura elektroenergetyczna. Nakłady inwestycyjne. Środki trwałe brutto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023