Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
WODR SFK 01 – dane dotyczące przychodów, kosztów, wyników
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane otrzymane z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w kwartale do 23 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 25 września 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 22 grudnia 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 25 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Koszty ogółem. Przychody ogółem. Zmiana stanu produktów WODR. Wynik brutto WODR. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto WODR. Wynik netto WODR
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023