Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Środki własne przypadające na nakłady wewnętrzne
Jednostka
miary
środki własne