Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Środki otrzymane od podmiotów krajowych
Jednostka
miary
Ogółem
instytucje dysponujące środkami publicznymi
przedsiębiorstwa
jednostki naukowe PAN i instytuty badawcze
szkoły wyższe
prywatne instytucje niekomercyjne