Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Nakłady wewnętrzne przypadające na obszary zastosowań nanotechnologii
Jednostka
miary
Inne: prosimy wymienić jakie
Oprogramowanie do modelowania i symulacji
Kataliza
Instrumenty lub urządzenia w nanoskali
Narzędzia w nanoskali
Filtracja i membrany
Nanomechanika
Nanomagnetyzm
Nanomedycyna
Nanobiotechnologia
Nanofotonika
Nanooptyka
Nanoelektronika
Nanomateriały