Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość brutto środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy
Pozycja grupowania:
Leasing finansowy
Jednostka
miary
Leasing finansowy - ogółem
Leasing finansowy - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)
Leasing finansowy - środki transportu (grupa 7)
Leasing finansowy - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)