Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (w tym PAN) i badawczych z tytułem i stopniem naukowym lub tytułem zawodowym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
Jednostka
miary
ogółem
pełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy