Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
Pozycja grupowania:
Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Jednostka
miary
Ogółem
Unia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)
organizacje międzynarodowe i instytucje zagraniczne
przedsiębiorstwa
szkoły wyższe
prywatne instytucje niekomercyjne