Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
Pozycja grupowania:
Środki przypadające na rodzaj badań
Jednostka
miary
badania podstawowe
badania stosowane i badania przemysłowe
prace rozwojowe