Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
Pozycja grupowania:
Środki przypadające na obszar zastosowań biotechnologii
Jednostka
miary
Inne
Niespecyficzne zastosowania
Bioinformatyka
Przetwarzanie przemysłowe
Środowisko
Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
Ochrona zdrowia zwierząt
Ochrona zdrowia ludzi