Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na wytworzenie sprzedanych wyników prac B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Źródło pochodzenia środków
Jednostka
miary
środki budżetu państwa
Unia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)
organizacje międzynarodowe i instytucje zagraniczne
przedsiębiorstwa
środki własne
jednostki naukowe PAN i instytuty badawcze
szkoły wyższe
prywatne instytucje niekomercyjne