Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nowe umowy leasingu
Pozycja grupowania:
Sekcje PKD A-U
Jednostka
miary
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
BUDOWNICTWO
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
EDUKACJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA