Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnoletni wychowankowie opuszczający placówkę
Pozycja grupowania:
dzieci niepełnoletnie - powody opuszczenia placówki
Jednostka
miary
Powrócili do rodziny naturalnej
Przekazani do adopcji
Umieszczeni w rodzinnej pieczy zastępczej
Umieszczeni w innej formie instytucjonalnej pieczy zastępczej
Umieszczeni w domu pomocy społecznej
Zmarli
Inny powód