Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej poza jednostką sprawozdawczą
Pozycja grupowania:
Środki przekazane podmiotom
Jednostka
miary
Jednostkom naukowym PAN
Instytutom badawczym
Szkołom wyższym
Przedsiębiorstwom
Prywatnym instytucjom niekomercyjnym
Podmiotom zagranicznym
Pozostałym podmiotom